Algemene Voorwaarden

Algemene Leverings en Betalingsvoorwaarden.

Punt 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van LansTech Motoparts, en op alle met LansTech Motoparts gesloten overeenkomsten. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een koper/opdrachtgever zijn uitgesloten, tenzij LansTech Motoparts deze schriftelijk heeft aanvaard.

Punt 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van LansTech Motoparts zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. LansTech Motoparts behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door LansTech Motoparts. LansTech Motoparts is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan (de acceptatie van) de bestelling te verbinden. Indien LansTech Motoparts een bestelling niet accepteert, deelt zij dat binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling mee.

Punt 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen van aangeboden producten en diensten zijn inclusief btw en exclusief kosten van handeling, verzending en bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper/opdrachtgever vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim.

Indien LansTech Motoparts haar vordering ter incasso uit handen geeft, is koper/opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en bedragen 25% van het totale factuurbedrag incl. BTW, te vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van LansTech Motoparts om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijk kosten te vorderen.

Indien koper/opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is LansTech Motoparts gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en/of van andere, al dan niet daarmee samenhangende overeenkomsten met koper/opdrachtgever op te schorten dan wel te ontbinden.

Indien LansTech Motoparts de prijzen van de aangeboden producten en diensten in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan verhoogt, waartoe LansTech Motoparts het recht heeft, is koper/opdrachtgever gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door LansTech Motoparts.

Punt 4. Levering
De door LansTech Motoparts opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper/opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van koper/opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat en nadat koper/opdrachtgever LansTech Motoparts schriftelijk heeft laten weten dat hij overschrijding van een bepaalde termijn onredelijk zal achten. Bewijs van de redelijkheid rust op koper/opdrachtgever.

De levering van de producten geschiedt via POSTNL op basis van hun vastgelegde tarieven. Afhalen bij LansTech Motoparts is alleen op afspraak mogelijk.

Punt 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over op koper/opdrachtgever, indien hij al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan LansTech Motoparts verschuldigd is heeft voldaan. Het risico ter zake van de geleverde producten gaat over op de koper/opdrachtgever op het tijdstip van de aflevering aan hem.

Punt 6. Eigendomsrechten van derden
Koper/opdrachtgever accepteert volledig en onvoorwaardelijk alle intellectuele, industriële en eventueel andere eigendomsrechten, die rusten op de door LansTech Motoparts geleverde producten en diensten.

LansTech Motoparts garandeert niet dat de aan koper/opdrachtgever geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op enig intellectueel, industrieel of eventueel ander eigendomsrecht van derden.

Punt 7. Reclames en aansprakelijkheid
Koper/opdrachtgever is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de producten of diensten geheel aan de overeenkomst beantwoorden. Indien koper/opdrachtgever van mening is dat dat niet het geval is, dient hij LansTech Motoparts binnen 3 dagen na aflevering bij aangetekende brief daarvan in kennis te stellen. Indien koper/opdrachtgever heeft aangetoond dat het product of de dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft LansTech Motoparts het recht om het product of de dienst tegen retournering van het/de oorspronkelijke te vervangen door een nieuw(e).  Restitutie van het factuurbedrag aan koper/opdrachtgever zal niet plaatsvinden, tenzij LansTech Motoparts geen alternatief product kan leveren. Restitutie geschied in alle overige gevallen door levering van andere/alternatieve goederen, met overeenkomende waarde, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade.

Indien koper/opdrachtgever jegens LansTech Motoparts aanspraak kan maken op garantie dient hij binnen de overeengekomen garantietermijn zijn claim inclusief de eventuele gevolgschade ineens en volledig in te dienen door middel van een aangetekend schrijven.

Indien koper/opdrachtgever het product niet wenst af te nemen heeft hij de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Hij dient daartoe binnen drie dagen, of binnen de eventueel ingevolge vigerende wetgeving dwingendrechtelijk bepaalde langere termijn, aan LansTech Motoparts mededeling te doen en het product te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval slechts aanvaard als het product en de originele verpakking van het product onbeschadigd zijn. Indien producten / verpakkingen bij controle schade blijken te hebben of niet in originele staat zijn, zullen de kosten voor herstel/vervanging in rekening worden gebracht. De kosten van retourzendingen komen voor rekening van koper/opdrachtgever, tevens wordt er 10% van de product(en) waarde als kosten voor retourname in rekening gebracht met een minimum bedrag van € 10,-.

Punt 8. Communicatie e.d.
Voor miscommunicatie, vertraging of niet-deugdelijk ontvangen bestelgegevens en mededelingen, die een gevolg zijn van het gebruik van het Internet of van enig ander communicatiemiddel in de relatie tussen koper/opdrachtgever en LansTech Motoparts is LansTech Motoparts niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van LansTech Motoparts is.

Punt 9. Persoonsgegevens
LansTech Motoparts zal de door koper/opdrachtgever verstrekte gegevens opnemen in haar bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling. LansTech Motoparts is bevoegd bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden. LansTech Motoparts heeft het recht alle bestellingen te verzenden aan het adres dat de koper/opdrachtgever heeft meegedeeld, tenzij hij uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden.

Tenzij koper/opdrachtgever uitdrukkelijk bij de bestelling heeft aangegeven dat niet te wensen, zullen zijn gegevens ook worden opgenomen in een centraal bestand van LansTech Motoparts. De gegevens kunnen worden gebruikt om producten en diensten van LansTech Motoparts af te stemmen op de belangstelling en voorkeur van koper/ opdrachtgever en deze hierover te informeren. De gegevens zullen worden behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Punt 10. Overmacht
Onverminderd de overige haar toekomende rechten heeft LansTech Motoparts in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst of bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door schriftelijk mededeling. LansTech Motoparts is in zulk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan LansTech Motoparts kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Punt 11. Gebruik voorwaarden
Koper/opdrachtgever kan nooit enig recht ontlenen aan het feit dat LansTech Motoparts van deze voorwaarden is afgeweken dan wel deze niet heeft toegepast.

Indien bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten zijn met een wettelijke bepaling, zal de betreffende bepaling in de voorwaarden komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door LansTech Motoparts vast te stellen nieuwe, rechtens geoorloofde, vergelijkbare bepaling.

Punt 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn alsmede op deze voorwaarden zelf is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement van toepassing, tenzij een geschil voor het Kantongerecht moet dienen, in welk geval naar de regelen van de wet dient te worden gehandeld.
Punt 13. Eigendom
Zolang de factuur/facturen niet in geheel voldaan zijn, blijven de geleverde goederen het onvervreemdbare eigendom van LansTech Motoparts.